• Ballevue

 • Per 1 november 1957 is het veld aan de Baambruggestraat toegewezen aan Die Haghe. Voorzitter Dik Brinksma schrijft in de Kanariepost dat het nieuwe veld ruimere speelgelegenheid en een betere accommodatie betekent. Wim Uithof schrijft in diezelfde Kanariepost dat de kleed- en wasgelegenheid aan de Escamplaan volkomen verouderd en ontoereikend waren geworden. Na 21 jaar samen met Ready aan de Escamplaan te hebben gekorfbald, krijgt Die Haghe een eigen accommodatie. Met kleed- en wasgelegenheid die aan de eisen van de tijd voldeden, maar niet met een clubhuis.

  De oude ingang van de kleedkamers is er niet meer. Waar nu de aanbouw van de judovereniging begint was een trap, liep je door een halletje en dan rechts naar de kleedkamers. In het halletje stond aan de linkerkant een tafel en daar vond de verkoop plaats van koffie, thee, gevulde koeken, chips. En op zondag was er zelfgemaakte soep van Plona Boering met vlees dat man Roel meenam van zijn werk. Er was geen keuken, alleen een 1 pits gasstelletje. Plona maakte dus de soep thuis. De soep werd op het gasstelletje warm gehouden. Geen patat en zeker geen maaltijden na de wedstrijden van het eerste zoals nu. Voor degenen die nu denken daar was toch een kantoortje. Dat klopt, maar dat kantoortje is later gebouwd.

  En nu staat er dit:

 • Geïnspireerd door Het Zuiden uit Rotterdam, dat als een van de eerste korfbalverenigingen een eigen onderkomen had, zag het bestuur van Die Haghe het belang van een eigen clubhuis. Op de JAV van 6 april 1963 bespreekt Ben van Herk om zo spoedig mogelijk tot verwezenlijking van de grootste wens van dat moment, namelijk het bezitten van een eigen clubhuis, te komen. Deze wens zal financieel bijzondere offers vragen. Op dit gebied zullen veel activiteiten moeten worden ontplooid. Alles is nog in een beginstadium, maar op de vergadering start de bouwactie spontaan. Op voorstel van Wim Uithof wordt op de vergadering onder de aanwezigen een inzameling gehouden, die gld 187,50 (€ 85,08) opbrengt.

  In het daarop volgende jaar was gld 5.000 (€ 2.268,90) bijeengebracht voor een eigen clubhuis. Meer dan de helft was afkomstig van de oud papier acties onder leiding van de heer Schreuder. Iedere zaterdagochtend lagen de kleedkamers vol met oude kranten, die door de leden waren opgehaald.

  Op de JAV van 1965 is het clubhuis een apart agendapunt. De stand van de bouwkas was inmiddels gld 15.000 (€ 6.806,70), grotendeels opgebracht door de oud papier acties. De oorspronkelijke ideeën gingen in de richting van een houten gebouw. Dit zou zo’n gld 40.000 (€ 18.151) gaan kosten. Jan van der Meijde (zijn dochter speelde bij Die Haghe) had Die Haghe voorgerekend dat voor dat bedrag een stenen gebouw kon worden gerealiseerd, mits we dat zelf zouden bouwen. Dat betekende dat de steun en hulp van heel veel Die Haghelingen noodzakelijk was. De vergadering is van mening dat geprobeerd moet worden een stenen gebouw te plaatsen. Op de vergadering worden al vele namen genoteerd om te helpen bij de bouw. Han Verwer heeft aangeboden het ontwerp en tekeningen voor het clubhuis te vervaardigen.

  Op 14 maart 1966 om half 8 ’s morgens begint de bouw van het clubhuis toen een dragline de Baambruggestraat inreed om de kuil van het fundament te graven.

  In zijn openingswoord op de JAV van 1966 noemt Ben van Herk uitgebreid het punt dat, zoals verwoord in de notulen, alle Die Hagheleden in het komende jaar bijzonder na aan het hart zal  moeten liggen, namelijk de clubhuisbouw. Slechts met een grote krachtsinspanning van alle leden zal Die Haghe erin kunnen slagen binnen een redelijke termijn de bezitter te zijn van een degelijk en fraai clubhuis. Ben roept allen op zoveel mogelijk het werk van de twee grote mannen van de bouw, namelijk de heer Van der Meijde en Han Verwer, te steunen.

  Uiteindelijk heeft het clubhuis circa gld 39.000 (€ 17.697) gekost. Dit is bijeengebracht met 150.000 kg oud papier (gld 10.000), enveloppen steken (via de werkgever van Ben van Herk zijn 750.000 enveloppen gestoken, dat gld 12.500 opleverde), totogelden gld 5.000, zegelactie (kopen van zegeltjes) gld 5.500 en een subsidie van NSF van gld 6.500. Het clubhuis is schuldenvrij gebouwd.

 • Dat de bouw niet over rozen ging blijkt wel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 14 januari 1967. Het ontbreken van voldoende hulp is een doorn in het oog van voorzitter Ben van Herk en de andere harde werkers. De bouw is op dat moment zover dat het clubhuis binnen 5 maanden gereed zal zijn, mits er voldoende hulp is. Er wordt een dringend beroep gedaan op de aanwezigen, speciaal de jongeren, doch het povere resultaat is dat slechts enkele ouwe getrouwen wederom hun medewerking toezeggen

 • [klik op de foto's voor een vergroting]

 • De 5 maanden werden niet gehaald. Uiteindelijk was op 14 oktober 1967 de officiële opening van het nieuwe clubhuis. Na het officiële gedeelte werd de opening in kleine kring gevierd met allen die zeer intensief hebben medegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe clubhuis. Zij werden officieel uitgenodigd:

 • Het volgende menu  werd door het bestuur aangeboden:

 • Op 6 april 1968 werd de JAV voor het eerst in ons eigen clubhuis gehouden, dat wij nu zo gewoon vinden. Han Verwer en Jan van der Meijde worden in deze vergadering benoemd tot lid van verdienste, als dank voor hun vele werk om een eigen clubhuis te realiseren. Met een langdurig applaus bevestigde de vergadering de waardering voor deze heren.  Ook de andere harde werkers worden met deze benoemingen geëerd. De heer Van der Meijde dankt, mede namens Han Verwer, voor de benoeming en spreekt daarbij de wens uit dat Die Haghe nog lang van haar clubhuis mag genieten. Wij weten nu dat deze wens van de heer Van der Meijde is uitgekomen, want wij genieten nog steeds van onze accommodatie met het eerste clubhuis als basis. De 3 houten palen in het huidige clubhuis geven de plaats van de gevel van het eerste clubhuis aan.

  Een clubhuis heeft een naam nodig. Het is Ballevue geworden. Een idee van Ben van Herk, afgeleid van Bellevue (mooi uitzicht) waarbij de eerste e is vervangen door een a, waardoor de naam de betekenis van zicht op het ballen heeft meegekregen.
  In 1973 ontstonden de eerste plannen voor uitbreiding en aanpassing van het clubhuis. Op de JAV van 1974 wordt voor het eerst over uitbreiding van het clubhuis gesproken. Het klimaat was op dat moment niet gunstig voor de hele uitbreiding. De plannen van de gemeente om naast ons clubhuis een jeugdhonk te bouwen was hier mede debet aan. Op deze vergadering zijn aan de hand van maquettes, gemaakt door Jos van der Nol en Fred van Beek, mogelijke ontwerpen besproken. Een jaar later zijn 3 alternatieven door het bestuur aan de JAV voorgelegd. Een bedrag van gld 20.000 (€ 9.076) moet nog worden opgebracht. Uitgebreid wordt gesproken over de financiering van de uitbreiding, waarbij op deze JAV niet tot besluitvorming wordt gekomen.

  Op 25 september 1975 wordt een BAV belegd over de uitbreiding van het clubhuis. Er wordt door het bestuur aan de vergadering 5 mogelijkheden voorgelegd.  Zeer uitgebreid wordt gesproken over de uitbreiding van Ballevue als je bedenkt dat de uitbreiding van Ballevue het enige inhoudelijke agendapunt was en de vergadering 3 uur heeft geduurd. Gekozen is voor plan 2: alleen uitbreiding in de richting van het speelveld met + 3,5 meter (de gemeente stond meer niet toe). Dit is het gedeelte van de houten palen tot de huidige gevel. De totale kosten werden geraamd op gld 45.000 (€ 20.420). Een financiële bouwcommissie werd ingesteld om de gelden bij elkaar te krijgen.

  De gelden kwamen bij elkaar en de uitbreiding kon worden gerealiseerd. De uitbreiding is niet door eigen leden uitgevoerd, maar uitbesteed. De heropening van Ballevue was op 8 oktober 1977 en werd verricht door wethouder Piet Vink.  Een receptie en een feestavond completeerden deze gebeurtenis. De heropening werd op 14 oktober door de pupillen gevierd met poppenkast, 3 films en 3 bitterballen (volgens verslag van Inge Verwer en Sonja van Herk) en de aspiranten vierden de heropening op zaterdagavond 15 oktober met een zeskamp.

  De volgende verandering van Ballevue was de vernieuwing van de voorgevel. Het verwijderen van de oude gevel en plaatsen van de nieuwe gevel is door eigen leden op 30 juni 1984 uitgevoerd. De nieuwe gevel bestond uit 7 in de fabriek gefabriceerde panelen. De bedoeling was om na een verwijderd paneel het nieuwe paneel te plaatsen. Afgesproken was om 10.00 uur te beginnen, maar toen de bestuursleden op dat tijdstip arriveerden, zag de voorkant van Ballevue er als volgt uit:

 • Een deel van de vrijwilligers was alvast begonnen. Het argument van het bestuur dat wanneer het niet in één dag lukt of een paneel niet goed past, werd afgedaan met: ach nee, dat komt wel goed. En het kwam goed. 

  Plaatsing van het eerste paneel in de ochtend en ergens in de middag het laatste paneel.

 • Met de nieuwe gevel kon Ballevue er weer jaren tegen, maar in 1993 werd de wens het clubhuis te verbouwen steeds luider. Het bestuur heeft deze wens opgepakt en is aan de slag gegaan.

 • Jaren van voorbereiding gaan voorbij en op de JAV van 2000 kan de voorzitter vertellen dat er nu zicht is dat de accommodatie voor wat betreft kleedkamers, douches en scheidsrechtersruimte verbeterd zal worden. In deze vergadering wordt door het bestuur een principetoestemming gevraagd voor ontwikkeling van een bouwplan accommodatie. De voorzitter kan nog weinig laten zien, omdat de financiële grenzen van het plan nog niet helder zijn. Een kleine werkgroep gaat de plannen voor het bouwplan voorbereiden. Jos van der Nol en Patrice de Vos voor de technische zaken en Jan Bernard ter Horst en Michel Dubbelaar voor de andere zaken. Jan Bernard en Michel waren al jarenlang bezig met allerlei instanties om diverse zaken voor elkaar te krijgen, waaronder ook overleg met al onze buren.

  Het voorstel van het bestuur wordt aangenomen.

  In de AV van 25 april 2003 worden de nieuwbouwplannen gepresenteerd door architentenbureau BDG.
  De meerjarenbegroting wordt goedgekeurd. Hierin zit een contributieverhoging van circa 5% plus inflatiecorrectie voor de komende 2 jaren.
  Er wordt goedkeuring verleend voor het aangaan van een obligatielening onder de leden.

  Drie jaar van voorbereiding gaan voorbij, waar vooral veel overleg met de gemeente is. In april 2003 is het dan zover. Op 25 april 2003 presenteert het bestuur in samenwerking met de bouwcommissie op een algemene ledenvergadering het plan voor een gedeelte nieuwbouw en renovatie van Ballevue. Bij de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering was de financiering nog niet geheel rond. Door de vertragingen, waar naar de mening van het bestuur de gemeente mede veroorzaker van was, vallen de kosten hoger uit. Het bestuur was nog in overleg met de gemeente voor een aanvullende subsidie. Dat er de laatste weken nog hard gewerkt is om de financiering rond te krijgen blijkt wel uit het bericht van het bestuur in de Kanariepost van 21 april 2003. De financiële stukken voor de nieuwbouw waren helaas nog niet beschikbaar. De besprekingen met de gemeente over een aanvullende subsidie waren nog niet afgerond. Door een nieuwe interpretatie (van het NOC/NSF) van één van de eisen ten aanzien van de natte ruimten leverde te elfde ure een unieke kans op om op de valreep zowel een financiële besparing te realiseren als een aantal eerdere kostenbesparende ruimtebeperkingen. De architect heeft voor de Algemene Ledenvergadering deze aanpassingen kunnen realiseren. Hiermee was de financiering nog steeds niet helemaal rond, maar op 23 april 2003 bracht de gemeente uitkomst. De gemeente had een aanvullende subsidie van € 25.000 toegezegd, waardoor de plannen realiseerbaar werden.

  De Algemene Ledenvergadering ging akkoord met de plannen voor nieuwbouw en renovatie van Ballevue, 10 jaar nadat de wens voor verbouwing van Ballevue naar voren kwam. Een, zeker voor een vereniging als Die Haghe, grote investering. De kosten van de nieuwbouw en renovatie worden geraamd op € 507.000, te financieren door subsidies van de gemeente Den Haag en Fonds 1818 ten bedrage van € 433.000, uit de reserve onderhoud € 29.000 en een obligatielening van € 45.000.

  Om het proces van de bouw goed te laten verlopen zijn 2 commissies samengesteld: een bouwteam, bestaande uit het bestuur, de aannemer en een aantal experts en een stuurgroep, waarin vanuit een breed kader van Die Haghe leden zitting had om het proces van de nieuwbouw te sturen.
  Niet alleen de leden dienden goedkeuring te geven voor de nieuwbouw en renovatie, maar ook van officiële instanties was goedkeuring nodig, waaronder de bouwvergunning van de gemeente en goedkeuring van de welstandscommissie. Goedkeuring van de welstandscommissie was nog lastig. Na 2 afwijzingen heeft de welstandscommissie de bouwplannen goedgekeurd. Snel daarna volgde de bouwvergunning van de gemeente. De nieuwbouw kon beginnen.

  Op 22 oktober 2003 is een presentatie gegeven voor de leden over de renovatie van Ballevue. Om de plannen voor renovatie te kunnen realiseren was nog wel geld nodig. Gelukkig liep de inschrijving voor de obligatielening goed en werd met diverse acties het benodigde geld binnengehaald. Om geld te besparen is het sloopwerk door de leden zelf uitgevoerd. Op een zaterdag en maandagavond heeft een groep van 10 mannen de vloer, het plafond, de bar en een muur gesloopt. Leuk was bij de sloop van het plafond de ontdekking van onderstaand door de toenmalige bouwers handgeschreven briefje:

 • Daarna was het de beurt aan de aannemer om de renovatie volgens het gepresenteerde plan te realiseren.

  De eerste oplevering was op 20 maart 2004. De officiële opening was gepland op 15 mei 2004. Eén onderdeel moest nog geregeld worden. In de raming was nieuw meubilair niet opgenomen en hiervoor waren geen middelen beschikbaar. Voor de vervanging van het meubilair was een bedrag van € 7.500 nodig. In de KP werd door middel van een thermometer de stand voor het nieuwe meubilair weergegeven.


 • Het bedrag van € 5.000 is de stand van 5 mei 2004; de datum in de thermometer echter niet was bijgewerkt.
  De kosten waren geraamd op € 507.000, maar kwamen uiteindelijk uit op € 555.000. Dit is inclusief de vervanging van het meubilair. De gemeente Den Haag en Fonds 1818 hebben € 433.400 bijgedragen, de obligatielening bracht € 45.000 op en met diverse acties werd € 9.100 bijeengebracht, waardoor nieuw meubilair kon worden aangeschaft. Het restant ad € 67.900 is uit eigen middelen betaald.

  En dan komt de grote dag: 15 mei 2004 de opening van de nieuwe accommodatie. Een stralend blauwe lucht kondigde het begin van een geweldige dag aan. En een geweldige dag werd het. Een enorm luchtkasteel, pannenkoeken van Peter Ullrich, 180 ballonnen die de lucht in gingen, een strafworptoernooi en de sponsorloop om het laatste geld voor het meubilair bij elkaar te lopen. Het enthousiasme voor de sponsorloop en de thermometer gaf het bestuur voldoende vertrouwen dat de benodigde gelden voor nieuw meubilair bij elkaar gebracht zouden worden en dus had het bestuur het nieuwe meubilair reeds aangeschaft. Nadat het nieuwe meubilair was neergezet, werd overgegaan tot de formele opening. Wethouder Stolte verrichtte met hulp van het jongste spelende lid Tom Snaphaan en het oudst spelende lid Frits van Nieuwehuize de openingshandeling door de naam van ons clubhuis op de gevel boven de hoofdingang te onthullen. Een niet verrassende naam, want ons clubhuis was Ballevue en bleef Ballevue.

 • De dag werd afgesloten met een buffet en een spetterend feest met live muziek van de band van Geert Postma.

  Een nieuwe, mooie accommodatie, maar een gebouw vraagt onderhoud en de energietransitie vraagt ook van Die Haghe daar aan mee te doen. En dus komt het bestuur op de JAV van 2021 met voorstellen tot verduurzaming van de accommodatie. De volgende maatregelen worden voorgesteld:

  • alle binnen en buiten verlichting gaat naar Led verlichting;
  • CV in de kantine en multiruimte wordt vervangen door een airco. Voor warm water wordt een boiler geplaatst in de keuken;
  • Hr-ketels in de kleedkamers worden vervangen en de buizen worden geïsoleerd;
  • de kozijnen van de kantine worden vervangen door kunststof kozijnen en HR++ glas;
  • zonnepanelen worden geplaatst op het dak van de kantine inclusief isolatie en vernieuwde dakbedekking;
  • de spouwmuur wordt geïsoleerd.

  De totale investering wordt geraamd op € 126.700, waarvan een bedrag van € 24.700 voor rekening van Die Haghe komt. De vergadering gaat akkoord met het voorstel. Het bestuur en de accommodatiecommissie zijn het afgelopen jaar verder gegaan met de verduurzamingsplannen. Offertes zijn aangevraagd en subsidieaanvragen zijn ingediend. Maar de kosten zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Inmiddels is de raming van het gehele verduurzamingsproject € 220.000. Definitieve besluitvorming door de ledenvergadering over de maatregelen moet nog plaatsvinden, maar onze accommodatie wordt gereed gemaakt voor de toekomst zodat we weer vele jaren van onze accommodatie kunnen genieten, zoals we dat al 55 jaar doen.