• De geboorte van de Haagsche Kantoorbedienden Sportvereniging “Die Haghe”.

  Op 1 maart 1920 zond de Heer J. van Egmond een rondschrijven aan alle kantoren in Den Haghe om te komen tot het oprichten van een sportvereniging uitsluitend voor personen, die op een kantoor werkzaam waren. Zo ook bij de bankiersfirma Schreurleer, waar het plan ontstond om een korfbalvereniging te stichten.

  De eerste bijeenkomst voor de oprichting werd gehouden op 15 Maart, in café Unitas. Op 1 April werd Die Haghe geboren, om precies te zijn in café Noord Brabant in de Wagenstraat,.

  Naast het korfbal zouden de sporten voetbal, gymnastiek, atletiek en tennis worden beoefend. Het aantal leden bedroeg toen 18 dames en 22 heren. Het eerste bestuur zag er als volgt uit: Voorzitter: J. van Egmond, Secretaris: H. Baay, Penningmeesteresse: mej. F. van Honstede, Commissarissen: W. Tak en A.G. Kardrol.
  Het clubnieuws was: “Sport en Tourisme” (een bijlage van de “Avondpost”). En er werd gespeeld op een terrein aan de Gaslaan.

  De officiële akte van de oprichting ziet er als volgt uit:


  Op heden den eersten April 1920 verscheen voor mij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ’s-Gravenhage

  Francine van Honstede
  Jaap Helders
  Piet Paschiers

  Ten einde aangifte te doen van de geboorte van een kind van het mannelijk  geslacht, hetwelk de naam zal dragen Haagsche Kantoorbedienden Sportvereniging Die Haghe.

  Getuigen verklaarden dat de geboorte heeft plaatsgevonden op den eersten April 1920 des namiddags omstreeks 9 uren ten huize van Hof van Holland, Wagenstraat te ’s-Gravenhage.

  Van deze acte zijn twee eensluidende afschriften opgemaakt

  -----------------------------

   

  De volgende bijdrage: De eerste 25 jaar.

  Tot de volgende bijdrage,

  Ellen, Hennie, Harry en René.